V?LLA TA?IMAÇILI?I

V?LLA TA?IMAÇILI?I

V?LLA TA?IMAÇILI?I

 • Villa ta??mac?l??? ile firmam?z, https://www.erkannakliyat.com/ e?ya ta??mac?l???n?n hizmette oldu?u gibi villa ta??mac?l???nda da hizmetin en kaliteli ve en odakl? halini e?yalar?n?z ta??yarak hizmete ba?lar?z. Mü?terilerimizin talepleri bizler için çok önemlidir. Hizmet verirken her a?amada sizlerin istekleri do?rultusunda hareket etmekte ve “mü?teri odakl?” çal??ma anlay???n? benimseyerek hareket etmekteyiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://www.erkannakliyat.com/   E?yalar?n sigorta de?erini belirler, evinizin durumunu kontrol eder, ambalajlama & paketleme materyali seçimini yapar, e?yalar?n hangi sistemle ta??naca??na karar verir, ta??ma i?leminin hangi araçla yap?laca??na karar verir. Bir rapor haz?rlar, rapora göre görev da??l?m? gerçekle?tirilir. De’ monte edilmesi gereken e?yalar?n?z de’ monte edilerek kutulan?r. Ücretsiz olarak sigortalad???m?z e?yalar?n?z kutulanarak hava kabarc?kl? naylona sar?l?r ve uzman kadromuz taraf?ndan ta??ma i?lemi gerçekle?tirilir. https://www.erkannakliyat.com/ E?yalar?n?z?n zarar görmemesi için gerekli araç seçimi, paketleme i?leminin düzgün bir ?ekilde gerçekle?tirilmesi çok önemlidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                     mü?teri memnuniyeti ile birlikte bugünlere hizmet ve siz de?erli mü?terilerimiz ile birlikte gelmi?tir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 https://www.erkannakliyat.com/                                                                                                                           

  ta??nacak e?yan?n miktar?, gidece?i mesafe ve istenilen hizmet ?ekline göre de?i?kenlik göstermektedir.

  Villa ta??ma fiyatlar? ne kadardan ba?lamaktad?r?

  en dip rakamlar 5000 TL’Den ba?lamaktad?r. Yap?lan inceleme sonucunda net bir ?ekilde fiyat ortaya ç?kmaktad?r.            

  Disiplinli ve güler yüzlü tüm çal??ma ekibimizi sizlere en güzel hizmeti vermeleri aç?s?ndan motive ederken onlar?n i? güvenli?ini de en üst düzeylerde destekledik. Tüm çal??ma arkada?lar?m?z?n gerekli tüm tedbirleri almadan çal??mas?nda asla tavizkar bir tutumda olmad?k.  

  Önce insan sa?l??? ve güvenli?i diyerek ç?kt???m?z bu yolda edinmi? oldu?umuz misyonu hiçbir zaman de?i?tirmedik. Kaliteli hizmeti siz de?erli mü?terilerimize sunarken nakliye firmalar? aras?ndaki konumumuzu sarsacak bir nitelikte hiçbir i?e imza atmad?k.                                                                                                         

Teklif Al

Formu doldurun ardından sizi arayalım.